1. ปัจจัยในการเลือกบริษัทประกันภัย

 1. ความมั่นคงของบริษัท

 1. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 1. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ

 1. การจ่ายสินไหมเป็นธรรม

 1. ระดับเบี้ยประกันที่เหมาะสม

 1. จำนวนสาขา

 1. การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

 1. ประเภทของความคุ้มครอง

 1. การส่งเสริมการตลาด

 1. การให้บริการของบริษัท

 1. การให้บริการของพนักงาน

 1. การแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นงวด

 1. มีคนแนะนำ
ปัจจัยในการเลือกบริษัทประกันภัย